Algemene voorwaarden – Jeugd & Ontwikkeling Seizoen 2016-2017 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het jeugd- & ontwikkeling-aanbod van Dansstudio Van Harten en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist. 2. Abonnementsvoorwaarden

 1. De jeugd- en ontwikkeling-abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt en niet de feitelijke duur van het contract.
 2. De jeugd-abonnementen worden aangegaan voor één cursusjaar met 35 lesweken welke loopt van september 2016 t/m juni 2017. De ontwikkeling-abonnementen worden aangegaan voor één cursusjaar met 39 lesweken welke loopt van augustus 2016 t/m juni 2017. Alle jeugd- en ontwikkeling abonnementen lopen automatisch af in juni 2017.
 3. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via ons administratie-systeem (Logifit). Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met administratie@dansstudiovanharten.nl.
 4. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Dansstudio Van Harten.
 5. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 6. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.

3. Betaling

 1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansstudio Van Harten blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het abonnementsgeld is gebaseerd op een heel cursusjaar jeugd (35 lesweken) dan wel ontwikkeling (39 lesweken) incl. de vermelde vakanties. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van een automatisch incasso.
 • De betaling van het lesgeld vindt achteraf plaats in 10 (jeugd) of 11 (ontwikkeling) maandelijkse termijnen.
 • Indien u Dansstudio Van Harten een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd in elke 1ste week van de daaropvolgende maand.
 • Het lesgeld wordt achteraf geïncasseerd, de incasso’s zullen plaatsvinden van september t/m juli (ontwikkeling) en oktober t/m juli (jeugd).
 • Volgt een leerling later dan tijdens de eerste cursusweek van het cursusseizoen een eerste (proef)les, dan wordt het cursusgeld naar rato verrekend.
 • Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met Dansstudio Van Harten.

4. Opzegging

 1. De cursist kan het abonnement tussentijds beëindigen, en wel voor één februari van het lopende cursusjaar. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging vanuit Dansstudio Van Harten voltooid.
 2. Bij uitschrijving op andere momenten in het cursusjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
  • verhuizing uit de regio. De regio omslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
  • langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
  • bij overlijden van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs in vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte;
  • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Van Harten opvolgt om de cursus te beëindigen.
  • wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Van Harten.

In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Van Harten. Dansstudio Van Harten beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. 5. Aanbod

 1. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen):
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen
 2. De directie mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
  • In het geval van een abonnement voor één les in de week heeft de cursist in geval van annulering voor de aanvang van de cursus recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
  • Bij een abonnement voor 2 lessen per week is het mogelijk om het abonnement te wijzigen naar 1 les per week, of een vervangende les te zoeken. Bij het verlagen van het abonnement zal er naar rato restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
  • Is er sprake van een onbeperkt abonnement dan heeft de cursist de gelegenheid om een andere cursus te volgen en zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
 3. Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansstudio Van Harten.
 4. De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 5. De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, Dansstudio Van Harten beslist hierin.

6. Ziekte en afwezigheid

 1. Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
 2. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Van Harten hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 0294-432835. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 3. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

7. Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansstudio Van Harten, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansstudio Van Harten of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Dansstudio Van Harten te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

8. Overig

 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van Dansstudio Van Harten evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bij ondertekening verklaart de cursist de door Dansstudio Van Harten opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansstudio Van Harten geweigerd zal worden.
 4. Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Dansstudio Van Harten foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.
 5. De cursist verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Dansstudio Van Harten biedt.
 6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.
 7. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 4.
 8. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen aan te vullen c.q. aan te passen.

Slotbepaling Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 19-06-2016. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansstudio Van Harten.