Algemene voorwaarden – Seizoen 2019-2020

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Dansstudio Van Harten en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

2. Algemene Voorwaarden –  Jeugd-, Ontwikkeling-, & Volwassenen Dans-abonnementen

2.1 Inschrijven

 1. De jeugd- & volwassenen dans-abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
 2. De jeugd- & volwassenen dans-abonnementen worden aangegaan voor één cursusjaar met 36 lesweken welke loopt van september 2019 t/m juni 2020. Alle jeugd- & volwassenen dans-abonnementen lopen automatisch af in juni 2020.
 3. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze website. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met ledenadministratie@dansstudiovanharten.nl.
 4. Bestaande leden uit het voorgaande seizoen kunnen ook gebruik maken van de verkorte inschrijving via onze website. Hierbij zijn tevens deze algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Dansstudio Van Harten.
 6. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 7. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat cursisten van het voorgaande cursusjaar voorrang hebben bij plaatsing.

2.2 Betaling

 1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansstudio Van Harten blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het abonnementsgeld is gebaseerd op een heel cursusjaar van 36 lesweken. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van een automatisch incasso.
 • De betaling van het lesgeld vindt vooraf plaats in 10 maandelijkse termijnen.
 • Bij inschrijving geeft u Dansstudio Van Harten een incassomachtiging en wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd in elke 1ste week van de maand.
 • Het lesgeld wordt vooraf geïncasseerd, de incasso’s zullen plaatsvinden van september t/m juni.
 • Volgt een lid later dan tijdens de eerste cursusweek van het seizoen een eerste (proef)les, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend. 
 • Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met Dansstudio Van Harten (ledenadministratie@dansstudiovanharten.nl)
 • Kortingen zijn van toepassing op het abonnement met het laagste lesgeld. Kortingen worden toegekend na beoordeling van Dansstudio Van Harten.

2.3 Opzegging

 1. Een jeugdabonnement voor leden vanaf 4 jaar & een volwassenen dans-abonnement kunnen tussentijds beëindigd worden, en wel voor één februari van het lopende cursusjaar. Jeugdabonnementen voor leden onder de 4 jaar kunnen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dit is maximaal 1x per seizoen mogelijk. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging vanuit Dansstudio Van Harten voltooid.
 2. Bij uitschrijving op andere momenten in het cursusjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
 • verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
 • langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van de cursist, waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
 • bij overlijden van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs in vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte;
 • indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Van Harten opvolgt om de cursus te beëindigen.
 • wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Van Harten.

In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Van Harten. Dansstudio Van Harten beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

2.4 Herroepingsrecht

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag. 
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@dansstudiovanharten.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van: 
  • voornaam en achternaam leerling of cursist
  • de les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
  • dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen
 3. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 4. Indien de cursist al een bedrag betaald heeft, zal Dansstudio Van Harten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cursist is gebruikt tenzij de cursist nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij ondertekening verklaart de cursist of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement. 

3. Algemene voorwaarden – Shape abonnementen

3.1 Abonnementsvoorwaarden Shape & onbeperkt Shape

 1. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze website. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met ledenadministratie@dansstudiovanharten.nl.
 2. De abonnementen die onder onze shape-afdeling vallen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van onbepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement (zie art. 3.1C) de prijs bepaalt en niet de feitelijke duur van het contract.
 3. Voor de shape abonnementen geldt dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst 1 les van 60 minuten per week kan volgen bij Dansstudio Van Harten. Bij het onbeperkt shape abonnement geldt dat de cursist gedurende de looptijd van de overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle shape-lessen van 60 minuten voor volwassenen binnen Dansstudio Van Harten. De abonnementen zijn van toepassing op alle leslocaties van Dansstudio Van Harten.
 4. Zoals eerder vermeld in Art.3.1B is een shape & onbeperkt shape abonnement een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In het geval er geen sprake is van een tijdige opzegging (zie Art. 3.2) worden abonnementen verlengd volgens hierna volgende beschrijving:
  1. Pro rato bedragen welke berekend worden gaan over de maand van inschrijving en tellen niet mee met de vaste periode.
  2. Half-jaar abonnementen shape & onbeperkt worden na de vaste periode van 6 maanden maandelijks opzegbaar waarbij de prijs van respectievelijk € 31,- & € 40,- gelijk blijft.
  3. Jaar abonnementen Shape & Onbeperkt worden na de vaste periode van 12 maanden maandelijks opzegbaar waarbij de prijs van € 27,50 & € 37,- gelijk blijft.
  4. Het Tienlessenabonnement shape is een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij respectievelijk tien lessen van 60 minuten gevolgd kunnen worden binnen het shape volwassenen aanbod, gedurende de looptijd van het abonnement. Het abonnement heeft een looptijd van vijf maanden en stopt automatisch na deze vijf maanden.
 5. Tussentijds wijzigen van abonnement tijdens de vaste looptijd is mogelijk, mits er sprake is van een hogere mutatie. Indien er sprake is van een resterende vaste looptijd, wordt deze meegenomen naar het nieuwe abonnement. Verlagen van een abonnement is niet mogelijk tijdens de vaste periode.
  • Na de vaste periode is naar beneden muteren wel mogelijk. Wanneer het gewijzigde abonnement bij een lagere mutatie oorspronkelijk een langere vaste periode heeft dan dat de cursist tot dat moment lid is geweest, dan worden deze overige maanden meegenomen in het gewijzigde abonnement.

3.2 Opzegging

 1. Dansstudio Van Harten hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand welke inhoudt dat een abonnement minstens 1 maand voor verlenging van het abonnement opgezegd dient te zijn.
 2. Opzeggingen dienen altijd voor de eerste van de in artikel 3.2A genoemde maand binnen te zijn bij Dansstudio Van Harten. Opzeggingen welke later binnenkomen zullen volgens artikel 3.1D worden verwerkt.
 3. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte opzegging wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging voltooid.
 4. Tussentijds opzeggen binnen de vaste periode is niet mogelijk met uitzondering van:
  • een verhuizing buiten de regio. de regio beslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente;
  • een langdurige blessure/ziekte waardoor de cursist niet meer in staat is om het abonnement te benutten tijdens de vaste periode na aftrek van de bevriezing. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
  • bij overlijden van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio van Harten een bewijs in vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte;
 5. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden. Tijdelijk bevriezen in geval van een zwangerschap is mogelijk voor een maximale duur van 5 maanden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een dokters-/zwangerschapsverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte/zwangerschap. De bevriezing start bij ontvangst van deze verklaring.
 6. Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.
 7. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Dansstudio Van Harten blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.

3.3 Betaling

 1. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde abonnementsbedrag tot einde contract. Het einde van een contract wordt bepaald door middel van de opzegprocedure omschreven in de Algemene Voorwaarden onder artikel 3.2.
 2. De betaling van het verschuldigde cursusgeld kan plaatsvinden door middel van een automatisch incasso.
 • Bij inschrijving geeft u Dansstudio Van Harten een incassomachtiging. Hierna wordt het verschuldigde bedrag gedurende het abonnement achteraf automatisch van uw rekening afgeschreven. Via automatisch incasso wordt het cursusgeld geïnd in elke eerste week van de daaropvolgende maand.
 • Andere betalingsvormen zijn mogelijk na overleg met Dansstudio Van Harten.
 • Kortingen zijn van toepassing op het abonnement met het laagste lesgeld. Kortingen worden toegekend na beoordeling van Dansstudio Van Harten.

3.4 Herroepingsrecht

 1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag. 
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@dansstudiovanharten.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van: 
  • voornaam en achternaam leerling of cursist
  • de les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
  • dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen
 3. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief. 
 4. Indien de cursist al een bedrag betaald heeft, zal Dansstudio Van Harten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cursist is gebruikt tenzij de cursist nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Bij ondertekening verklaart de cursist of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement. 

4. Aanbod

 1. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen):
  • de globale inhoud van de cursus
  • het aantal lessen
  • de tijdsduur van een les
  • de lestijden
  • de aanvang van de cursus
  • de frequentie van de lessen
  • eventuele overige verplichtingen
 2. De directie mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
 3. In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 4. Is er interesse in een nieuwe cursus, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contact met Dansstudio Van Harten.
 5. De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 6. De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, Dansstudio Van Harten beslist hierin.
 7. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om het aanbod welke betrekking heeft op de overeenkomst tussentijds te wijzigen.
 8. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om een aangepast lesrooster aan te bieden voor cursisten van 16 jaar en ouder in de zomermaanden met een shape & onbeperkt shape geen lessen aan te bieden voor een maximum van 14 dagen per jaar m.u.v. feestdagen, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.
 9. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren als er minder dan twee aanwezige cursisten zijn.

5. Ziekte en afwezigheid

 1. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
 2. Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast wordt de cursist ook een e-mail met informatie (mits hiervoor toestemming is gegeven). 
 3. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Van Harten hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 0294-432835. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
 4. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

6. Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansstudio Van Harten, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansstudio Van Harten of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
 5. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Dansstudio Van Harten te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

7. Gegevens

 1. Dansstudio Van Harten verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dansstudio Van Harten via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring (klik hier) en in ons privacybeleid (klik hier).
 2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dansstudio Van Harten de betreffende dienst niet aanbieden. 
 3. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dansstudio Van Harten dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dansstudio Van Harten te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

8. Overig

 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van Dansstudio Van Harten evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 3. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 4. Bij ondertekening verklaart de cursist de door Dansstudio Van Harten opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansstudio Van Harten geweigerd zal worden.
 5. De cursist verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Dansstudio Van Harten biedt tenzij de cursist vooraf anders heeft gemeld bij Dansstudio van Harten. Alleen met akkoord van Dansstudio van Harten kan een cursist zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan de shape- en/of danslessen.  
 6. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.
 7. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De cursist zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen. 
 8. Dansstudio Van Harten behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. De cursist heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01-07-2019. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansstudio Van Harten.

Algemene voorwaarden – Aanbod via videoregistratie


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online videolessen die Dansstudio Van Harten aanbiedt via internet of email en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op dansstudiovanharten.nl

Algemeen

 1. Door deelname aan een video-dansles verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. De video-dansles wordt aangeboden via online aanbieders of via een bestand wat gedownload kan worden. De link naar de videoles wordt verstuurd naar het bekende e-mailadres van de ingeschreven cursist. 
 3. Het is de deelnemer niet toegestaan de online videolessen anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansstudio Van Harten de content van de online video-lessen te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden.

Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de videolessen, berusten bij Dansstudio Van Harten, tenzij anders is vermeld.

Overmacht

 1. Dansstudio Van Harten streeft ernaar de videolessen ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten. 
 2. Dansstudio Van Harten is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan de videolessen geschiedt geheel voor risico van de deelnemer. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de videolessen.
 2. De deelnemer is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De deelnemer dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen.

Dit zijn de algemene voorwaarden voor ons aanbod via videoregistratie per ingang van 16-03-2020. Deze voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden voor seizoen 2019-2020 (per ingang van 01-07-2019)
Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansstudio Van Harten.